Yachticon

Vandet passere renere 500 ml

133,00 kr. (266.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

Vandet passere renere 500 ml

Vandlinjefjerner

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510148
 • Anvendelsesområde: vandpas
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Datablad