Yachticon

undervandsskrogsrenser

149,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

undervandsskrogsrenser

Ekstremt kraftfuld rengøringsmiddel, der uden besvær renser stærkt tilsmudsede undervandsfartøjer. Fjerner snavs, kalk, skaller, poxalger, rust og gulfarvning.

 • Simpel påføring, lad det virke i kort tid og vask det af igen med rigeligt vand.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510467
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • Translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad