Yachticon

Teak olie - klar

157,00 kr. (314.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
På lager: 2
Få tilgængelige
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Teak olie - klar

Med denne teakolie fra Yachticon kan du give dine teakoverflader langvarig beskyttelse. Teakolien tørrer hurtigt og er velegnet til både indendørs og udendørs brug. Takket være den tynde konsistens er Yachticon Teak Oil meget let at arbejde ind og sprede. Saltvandsresistent og uden pigmentering.

Beskytter træet mod skadelige miljøpåvirkninger og UV-stråler.  

 • Højt udbytte
 • Farve: klar

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511109
 • Anvendelsesområde: indendørs og udendørs
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Teak

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
 • P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr.
 • P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
 • P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad