Yachticon

Teak Brightner

116,00 kr. (232.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 25.05.2022

Produktbeskrivelse

Teak Brightner

Yachticon Teak Brightner bringer den smukke naturlige farve på dit teakdæk tilbage og fremhæver træets naturlige korn.

 • Fjerner oxidation
 • Du skal blot påføre den, lade den virke kort tid og skylle den af

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510156
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Teak

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad