Yachticon

Tankrenser Clean A Tank

174,00 kr. (348.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

Tankrenser Clean A Tank

Det er særlig vigtigt at holde drikkevandssystemet rent og hygiejnisk. Tankrenseren Clean a Tank fra Yachticon virker hurtigt og pålideligt på kalkaflejringer i din tank eller resten af drikkevandssystemet. Så snart du bemærker en dårlig smag eller dårlig lugt, skal du bruge det. Citronsyren i rengøringsmidlet giver hurtig hjælp og lover øjeblikkelig forbedring. Yachticon-tankrenseren fungerer helt uafhængigt og gør det lettere for dig at holde dit drikkevand rent. Indhold: 500 ml.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 220591
 • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Datablad