Yachticon

Yachticon Mekanisk spray

119,95 kr. (399.83 kr./l)
Online: ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Yachticon Mekanisk spray

Smøremiddelsprayen fra Yachticon er velegnet til alle materialer og er kendetegnet ved en meget høj smøre- og separeringsevne. 

Den leveres med et solidt, kort sprøjterør til målrettet sprøjtning. Tip: Den meget effektive smøremiddelspray med Teflon®-overfladebeskytter (et registreret varemærke fra E. I. Du Pont de Nemours and Company) er også velegnet til at holde lynlåse på plads!

 • Forsigtig: ekstremt brandfarlig!
 • Beholderen er under tryk og kan sprænges ved opvarmning!

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511090
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 300.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
Datablad