Yachticon

Mekanisk spray

124,00 kr.
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 29.09.2022

Produktbeskrivelse

Mekanisk spray

Smøremiddelsprayen fra Yachticon er velegnet til alle materialer og er kendetegnet ved en meget høj smøre- og separeringsevne. 

Den leveres med et solidt, kort sprøjterør til målrettet sprøjtning. Tip: Den meget effektive smøremiddelspray med Teflon®-overfladebeskytter (et registreret varemærke fra E. I. Du Pont de Nemours and Company) er også velegnet til at holde lynlåse på plads!

 • Forsigtig: ekstremt brandfarlig!
 • Beholderen er under tryk og kan sprænges ved opvarmning!

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510800
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 400.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
Datablad