Yachticon

Skimmelfjerner 500ml

116,00 kr. (232.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Skimmelfjerner 500ml

Med skimmelfjerneren fra Yachticon har skimmelsvamp ikke en chance! 

Det fjerner nemt, hurtigt og pålideligt skimmelsvamp, skimmelpletter, alger og andet organisk snavs. Derudover kan skimmelfjerneren også bruges til rengøring og desinfektion af toiletter og sanitære faciliteter. 

 • Fjerner også ubehagelige lugte og beskytter mod ny skimmelvækst. 
 • Med praktisk sprøjtehoved til direkte og nem påføring.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510220
 • BAUA: N-84072
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
 • EUH206 Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad