Yachticon

NANO 12, 250ml

248,00 kr. (992.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

NANO 12, 250ml

Med Yachticon Nano 12 250 ml kan du rense, renovere og forsegle i ét trin! Den innovative højteknologiske fugemasse med nano-beskyttelseslag og de fineste slibemidler renser og forsegler permanent gelcoat, maling, rustfrit stål, plastik, aluminium, PVC og mange andre overflader. Fjerner vejrpåvirkninger og giver falmede overflader ny glans. Nano 12 danner en ekstremt hård overflade, der er meget vandafvisende og saltvandsresistent.

Den ekstreme langtidsbeskyttelse og den "rengøringsvenlige" effekt opnås hurtigt og nemt uden besvær. Højt udbytte. Indeholder ingen silikone.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510767
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 250.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Aluminium, forskellige. overflader, Gelcoat, Syntetisk, PVC, Rustfrit stål, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad