Yachticon

NANO 12, 250ml

248,00 kr. (992.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

NANO 12, 250ml

Med Yachticon Nano 12 250 ml kan du rense, renovere og forsegle i ét trin! Den innovative højteknologiske fugemasse med nano-beskyttelseslag og de fineste slibemidler renser og forsegler permanent gelcoat, maling, rustfrit stål, plastik, aluminium, PVC og mange andre overflader. Fjerner vejrpåvirkninger og giver falmede overflader ny glans. Nano 12 danner en ekstremt hård overflade, der er meget vandafvisende og saltvandsresistent.

Den ekstreme langtidsbeskyttelse og den "rengøringsvenlige" effekt opnås hurtigt og nemt uden besvær. Højt udbytte. Indeholder ingen silikone.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510767
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 250.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Aluminium, forskellige. overflader, Gelcoat, Syntetisk, PVC, Rustfrit stål, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad