Yachticon

NANO 11, 500ml

464,00 kr. (928.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
På lager: 3
Få tilgængelige
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

NANO 11, 500ml

Den innovative forsegling med nanobeskyttende lag til alle overflader i nydelig stand. Forsegler gelcoat, lak, rustfrit stål, plastik, aluminium, glas, PVC og mange andre overflader. Danner en ekstremt hård overflade, der er meget vandafvisende og modstandsdygtig over for saltvand. 

 • Med exceptionel langtidsbeskyttelse og "let at rengøre"-effekt
 • Let og hurtig at anvende uden brug af magt
 • Indeholder ingen silikone og ingen slibemidler

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511277
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Aluminium, Gelcoat, Glas, Syntetisk, PVC, Rustfrit stål, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P233 Hold beholderen tæt lukket.
 • P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad