Yachticon

Rust- og kalkfjerner Spray

116,00 kr. (232.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 29.09.2022

Produktbeskrivelse

Rust- og kalkfjerner Spray

Rust- og kalkfjernersprayen fra Yachticon er specielt velegnet til at fjerne særligt fastsiddende ruststriber eller kalkaflejringer på gelcoaten. Koncentratet er meget økonomisk at bruge.

 • Virkninger uafhængigt: spray blot, lad det virke og tør af!


Egenskaber
 • Artikelnummer: 510164
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Gelcoat

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad