Yachticon

Regnstribefjerner

108,00 kr. (216.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

Regnstribefjerner

Et ægte kraftværk blandt rengøringsmidler: regnstribefjerneren fra Yachticon. Den får regnstriber og andet snavs, der er svært at fjerne, til at forsvinde på ingen tid, især fra plastik, GRP, gelcoat, metal og maling (men også fra alle andre overflader/div>

 • Klæber også på lodrette overflader!
 • Du skal blot spraye på, lade den virke og tørre den af. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510161
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: GRP, alle materialer, Gelcoat, Metal, Syntetisk, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • Translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad