Yachticon

PVC-skiver Klar 250 ml

133,00 kr. (532.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

PVC-skiver Klar 250 ml

PVC Window Clear fra Yachticon fås i en 250 ml flaske. Det fjerner matte pletter, misfarvning og ridser fra fleksible PVC-ruder og lignende materialer.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 512068
 • Brand: Yachticon

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Ingen påskrift

Sikkerhedshenvisning:
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • EUH208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad