Yachticon

PURYTEC skyllevandstilsætningsstof komplet sæt

149,00 kr. (1490.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

PURYTEC skyllevandstilsætningsstof komplet sæt

Yachticon PURYTEC-skyllevandsadditivet virker effektivt mod aflejringer, kalk, ubehagelige lugte og bakterier. Giver en frisk duft ved hver skylning. Det komplette sæt indsættes blot i forsyningsledningen. Egnet til 1/4" og 3/4" slanger. Leveringsomfanget omfatter følgende: T-stykke, flaske med 100 ml koncentrat, forsegling. Indholdet i en flaske er tilstrækkeligt til op til 400 pumpeslag. En genopfyldningspakke fås separat (art. nr. 220466).

Egenskaber
 • Artikelnummer: 220465
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 100.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad