Yachticon

Pury Blue Sanitetsvæske 2 l

116,00 kr. (58.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 11.10.2022

Produktbeskrivelse

Pury Blue Sanitetsvæske 2 l

Pury Blue sanitetsvæske fra Yachticon fås som en 2 l flaske. Ud over at nedbryde afføring og toiletpapir hjælper det også med at undertrykke lugtgener og holde tanken ren.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 221685
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 2.0 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P284 (I tilfælde af utilstrækkelig ventilation) Anvend åndedrætsværn.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad