Yachticon

Premium Hard Wax Spray

190,00 kr. (475.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Premium Hard Wax Spray

Premium Hard Wax Spray fra Yachticon er velegnet til alle plasttyper, gelcoats, maling og metaller. Den giver en holdbar, glat, højglans forsegling og beskytter mod nyt snavs og vejrlig (inkl. UV-beskyttelse/p>


 • Med Teflon® overfladebeskytter. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510058
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 400.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Gelcoat, Metal, Syntetisk, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad