Yachticon

Orange Intensive Cleaner

116,00 kr. (232.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 11.10.2022

Produktbeskrivelse

Orange Intensive Cleaner

Orange Intensive Cleaner fra Yachticon er miljøvenlig og har en behagelig duft. Fjerner regnstriber, genstridigt snavs, fedt og mange andre pletter. Sprøjt på, lad det virke og tør det af!Egenskaber
 • Artikelnummer: 510500
 • Anvendelsesområde: indendørs og udendørs
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Egenskaber: bæredygtig
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: alle overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • EUH208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad