Yachticon

Pleje til gummibåd

149,00 kr. (298.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Pleje til gummibåd

Med Yachticon pleje til oppustelige både kan du pleje alle oppustelige både, der er lavet af PVC, gummi, Hypalon og lignende materialer.  

Bør altid anvendes efter brug og før overvintring.

Kan forlænge levetiden på din oppustelige båd og forbedre dens udseende, beskytter mod UV-stråler og giver materialet et langvarigt beskyttende lag mod vejrlig, kridtning og falmning.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510145
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
 • Akut giftigt
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H301 Giftig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H311 Giftig ved hudkontakt.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H331 Giftig bei Einatmen.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
Datablad