Yachticon

Nano 11 tætningsmiddel 250 ml

248,00 kr. (992.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 28.04.2022

Produktbeskrivelse

Nano 11 tætningsmiddel 250 ml

Den innovative Nano 11-forsegling fra Yachticon med et indhold på 250 ml har et nano-beskyttende lag til alle overflader i perfekt stand. Forsegler gelcoats, maling, rustfrit stål, plastik, aluminium, glas, PVC og mange andre overflader. Danner en ekstremt hård overflade, der er meget vandafvisende og modstandsdygtig over for saltvand.  Med exceptionel langtidsbeskyttelse og "easy-to-clean"-effekt, nem og hurtig at påføre uden besvær. Indeholder ingen silikone og ingen slibemidler.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510749
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 250.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Aluminium, Gelcoat, Glas, Syntetisk, PVC, Rustfrit stål, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P233 Hold beholderen tæt lukket.
 • P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad