Yachticon

motor frostvæske-koncentrat

424,00 kr. (107.5 kr./l) (84.8 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

motor frostvæske-koncentrat

Yachticon motor frostvæskekoncentrat er en effektiv frostvæske til alle motorkølesystemer samt 2-kredsløbskølesystemer. Yachticons motorfryseskum gør kølekredsløb, køleskabe og generatorer vintersikre. Desuden beskytter denne frostvæske mod rust og korrosion på grund af dens korrosionsinhibitorer. Koncentratet er nitrit- og aminfrit. Kan anvendes ufortyndet ved op til -59° C. Kan fortyndes med vand. Frysebestandig ved et blandingsforhold på 1:4 op til -10° C, 1:2 op til -19° C og 1:1 op til -39° C. Fås i 2 og 5 liters beholdere.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511400
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 5.0 l
 • Egenskaber: sikkert gennem vinteren!
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P330 Skyl munden.
 • P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
Datablad