Yachticon

Metal polering

141,00 kr. (282.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Metal polering

Denne metalpolish fra Yachticon er særligt velegnet til alle metaloverflader og lover dig langvarig beskyttelse. 

Uanset om du ønsker at rengøre overflader af rustfrit stål, krom, messing, bronze eller andre metaller, kan du med Yachticon få det helt rigtige rengøringsmiddel. Ud over pålidelig rengøring kan du naturligvis også polere dine metaller med metalpolish. 

Og det bedste er: Det rene resultat forsvinder ikke igen inden for meget kort tid, tværtimod: Beskyttelsen forbliver langvarig og pålidelig.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511091
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Aluminium, Messing, Bronze, Krom, Metal, Rustfrit stål

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
 • P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr.
 • P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad