Yachticon

Colour Wax

166,00 kr. (332.0 kr./l) (298.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 15.08.2022

Produktbeskrivelse

Colour Wax

Specialvoks til rengøring og forsegling af blå skrog og overflader. Dækker små ridser og små farveforskelle. Uden slibemidler, derfor også velegnet til blåmalede overflader og gelcoats. Den blå tone passer til de fleste blå toner. Matte og kridtede overflader bliver frisket op. Efterlader en langvarig voksbeskyttelse mod UV-stråling, saltvand og andre skadelige miljøpåvirkninger. Velegnet til blå plast, gelcoats, lakker og metaller.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511683
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad