Yachticon

lænse- og maskinrumsrenser

116,00 kr. (232.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 29.09.2022

Produktbeskrivelse

lænse- og maskinrumsrenser

Med Yachticon Bilge and Engine Room Cleaner kan olie, slam, fedt og sod fjernes pålideligt fra næsten alle overflader. 

 • Olie og vand i lænden emulgeres
 • Kan pumpes af næsten uden rester.
 • Binder alle former for typiske lugte.
 • Virker hurtigt og grundigt.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510469
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Datablad