Yachticon

kondensbindemiddel til Diesel og Benzin 500 ml

190,00 kr. (380.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

kondensbindemiddel til Diesel og Benzin 500 ml

Yachticons kondensbindemiddel er velegnet til diesel- og benzinbrændstof og reducerer mængden af vand i bunden af din brændstoftank. Vandindholdet i bunden kan skyldes den såkaldte faseseparation, hvor vand adskilles fra den resterende benzin og synker til bunden af tanken på grund af den højere densitet. Desuden forhindrer kondensvandbinderen korrosion, rust og slamdannelse i tanke, ledninger og injektionsdyser. Desuden forhindres bakterievækst. Indholdet på 500 ml er tilstrækkeligt til 1000 liter brændstof. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510876
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad