Yachticon

koldsvejserlim

133,00 kr. (5541.67 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
På lager: 2
Få tilgængelige
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

koldsvejserlim

Med Yachticon Cold Weld Adhesive kan du reparere, lime og fylde enhver overflade på ingen tid. Særligt velegnet til metal, træ og hård plast. Hurtigt hærdende og stålfyldt, ekstremt høj klæbestyrke, temperaturbestandig fra -60°C til 145°C. Kan bearbejdes efter hærdning og er modstandsdygtig over for kemikalier og vand. Indhold: 24 ml

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511240
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 24.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad