Yachticon

Imprægneringsspray

124,00 kr. (310.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

Imprægneringsspray

Imprægneringsspray

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510210
 • Anvendelsesområde: Markiser, Biminis, Beklædningsmateriale, sprøjtehætter, Solsejl, Telte
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 400.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
Datablad