Yachticon

Yachticon Imprægnering koncentrere 500 ml

124,95 kr. (249.9 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Yachticon Imprægnering koncentrere 500 ml

Yachticons imprægneringsmiddel er ideelt egnet til imprægnering af solsejl, biminier, telte, foldebåde, sports- og regntøj samt baldakiner og presenninger. Det forhindrer effektivt skimmelsvamp og skimmelpletter og forhindrer forrådnelse. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510158
 • Anvendelsesområde: Foldebåde, sports- og regntøj, presenninger, Telte
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Dækning: 10 m²
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad