Yachticon

Imprægnering koncentrere 500 ml

116,00 kr. (232.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Imprægnering koncentrere 500 ml

Yachticons imprægneringsmiddel er ideelt egnet til imprægnering af solsejl, biminier, telte, foldebåde, sports- og regntøj samt baldakiner og presenninger. Det forhindrer effektivt skimmelsvamp og skimmelpletter og forhindrer forrådnelse. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510158
 • Anvendelsesområde: Foldebåde, sports- og regntøj, presenninger, Telte
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Dækning: 10 m²
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P370+P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad