Yachticon

Fender Fresh

124,00 kr. (248.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

Fender Fresh

Yachticon Fender Freshener fjerner ikke kun snavs fra fendere hurtigt og nemt, men beskytter og plejer dem også og forhindrer dermed, at der opstår nyt snavs. Fender Frisch er velegnet til alle typer blød plast. Det rengør skånsomt og giver ikke klæbrige overflader. Desuden er Fender Frisch også velegnet til at give stærkt tilsmudsede oppustelige både eller omklædte rækværkstråde deres gamle glans tilbage. Fender Frisch renser, beskytter og vedligeholder i kun ét trin! Indhold: 500 ml.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510098
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad