Yachticon

YACHTICON epoxy adhesive

99,95 kr. (4164.58 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

YACHTICON epoxy adhesive

Yachticon Epoxy Adhesive er et hurtigt hærdende, gennemsigtigt tokomponentlim med ekstremt stærk klæbeevne. Leveres i en sprøjte, der er let at dosere.  Binder elastisk og stødsikkert med høj trækstyrke. Ideel til limning af metal, glas, sten, keramik, træ og mange hårde plastmaterialer. Let at bruge. Leveres i en pakke med to sprøjter og 12 ml indhold pr. sprøjte.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510097
 • Brand: Yachticon
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad