Yachticon

epoxy adhesive

124,00 kr. (6200.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

epoxy adhesive

Yachticon Epoxy Adhesive er et hurtigt hærdende, gennemsigtigt tokomponentlim med ekstremt stærk klæbeevne. Leveres i en sprøjte, der er let at dosere.  Binder elastisk og stødsikkert med høj trækstyrke. Ideel til limning af metal, glas, sten, keramik, træ og mange hårde plastmaterialer. Let at bruge. Leveres i en pakke med to sprøjter og 12 ml indhold pr. sprøjte.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510097
 • Brand: Yachticon
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad