Yachticon

Diesel Plus Advanced 1 liter

334,00 kr. (334.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

Diesel Plus Advanced 1 liter

Diesel Plus Advanced fra Yachticon er et additiv med en integreret antifouling-komponent. Diesel Plus Advanced kan således forhindre dannelsen af bakterier, bioslam og svampe. Et nyt angreb af bakterier og mikrober vanskeliggøres, da antioxidanterne og stabilisatorerne fratager bakterierne og svampene deres livsgrundlag. Tilsætningsstoffet kan anvendes til alle dieselmotorer og brændstoffer. Desuden forbedrer Diesel Plus Advanced forbrændingen af brændstof og holder indsprøjtningsdyserne rene.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510611
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad