Yachticon

Systemrenser til diesel og benzin

174,00 kr. (348.0 kr./l) (348.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 29.09.2022

Produktbeskrivelse

Systemrenser til diesel og benzin

Yachticon Diesel and Petrol System Cleaner er et stærkt koncentreret rengøringsadditiv til alle diesel- og superdieselkvaliteter (DIN 51601Renser aflejringer fra indsprøjtningsdyser, indsprøjtningspumpe og hele brændstofsystemet. Beskytter motoren. Bør anvendes før og efter vinteropbevaring. Rene indsprøjtningsenheder resulterer i lavere brændstofforbrug, mere miljøvenlig forbrænding og driftssikkerhed. Reducerer sømning gennem optimeret indsprøjtning og beskytter mod korrosion. Tilstrækkeligt til 2 anvendelser. Fås som systemrenser til benzin og som systemrenser til diesel. Indhold: 500 ml.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510880
 • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Type: til dieselmotorer
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad