Yachticon

Decks Wax 500 ml

133,00 kr. (266.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 15.08.2022

Produktbeskrivelse

Decks Wax 500 ml

Udmærket beskyttelse mod farvning af slebne dæk eller skridsikre belægninger, danner et beskyttende lag mod vejrliget. Med skridsikker formel. Med ekstra UV-beskyttelse, der øger holdbarheden. Har en farveopfriskende effekt.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510378
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad