Yachticon

Boat Polish ACRÜ Flash

207,00 kr. (207.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

Boat Polish ACRÜ Flash

Yachticon Bootspolish ACRÜ-Blitz opløser tjære, insekter, oliepletter og alger samt oxidation på fittings. Frisker gammel, mat gelcoat op.


ACRÜ-Blitz er en klassisk polish med let slibende partikler. Poleringen påføres kun tyndt med en klud og gnides let ind. Efter tørring efterpoleres overfladen let.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511741
 • Brand: Yachticon
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad