Yachticon

Bådsrengøring

141,00 kr. (282.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Bådsrengøring

Bådsrengøring

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510468
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: alle overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P406 Opbevares i ætsningsbestandig/…beholder med modstandsdygtig foring.
Datablad