Yachticon

Alge- og muslingefjerner 500 ml

124,00 kr. (248.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

Alge- og muslingefjerner 500 ml

Alge- og muslingfjerneren er det perfekte middel, hvis der er særlig hårdnakket, kraftig vækst på dit skrog, din påhængsmotor eller din saildrive. Med dette rengøringsmiddel kan du fjerne alger, muslinger, pox, rust og andre aflejringer på ingen tid. Anvendelsen af alge- og muslingfjerneren er særlig enkel: Du skal blot sprøjte den på, lade den virke i kort tid og skylle eller tørre den af! Indholdet er på 500 ml, og flasken er udstyret med et praktisk sprayhoved. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510886
 • Anvendelsesområde: Saildrive, Skrog, Påhængsmotor
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Egenskaber: meget effektiv
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: GRP, Metal, Syntetisk

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad