Yachtcare

FEW VT Fine Filler

190,00 kr. (190.0 kr./kg) (248.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

FEW VT Fine Filler

FEW VT er en styrenfri, tokomponent polyester tegnings- og finspartelmasse. Inden for professionel maling og lakering opfylder fyldstoffet de højeste kvalitetskrav. Velegnet til udjævning af små og store ujævnheder på stålplader og GRP-dele, hurtig reparation af lokale skader på gelcoats af samme farve på områder, der er udsat for vejrliget, eller på både i overvandsområder. Også velegnet til metal, GRP, træ og fyldte underlag.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510393
 • Brand: Yachtcare
 • Vægt: 1.0 kg
 • Baggrund: GRP, Træ, Metal

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad