Yachtcare

Topcoat Nautic Topcoat VT

289,00 kr. (289.0 kr./kg) (380.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Topcoat Nautic Topcoat VT

Denne allerede farvede polyester topcoat Nautic Topcoat VT fra Yachtcare (farve: hvid) er velegnet til klæbefri afdækning af GRP-belægninger og polyester-fillercoats. Fordelen: Yachtcare Nautic Topcoat VT kan anvendes på overfladebehandlinger, der er udsat for vand og vejr - som en afsluttende overfladebehandling! Der er kun brug for ét lag på det slebne eller klæbrige laminat. (Opmærksomhed: På grund af paraffinhuden på overfladen er det kun muligt at anvende én gang!Påføringen skal udføres med en pelsrulle, efter påføring skal overfladen straks glattes boblefrit med en fin lagbørste.Pot levetid ca. 20 minutter ved 20°C, fuld bæreevne er opnået efter fem dage. Den ideelle anvendelsestemperatur er mellem +18 og 25°C.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510743
 • Brand: Yachtcare
 • Vægt: 1.0 kg
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H242 Brandfare ved opvarmning.
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H361d Ingen officiel P-kombination.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P220 Holdes væk fra bekldningsgenstande og andre brandbare materialer.
 • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • Translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P410 Beskyttes mod sollys.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad