Yachtcare

EP Lightfiller, 1 L

374,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

EP Lightfiller, 1 L

EP LIGHTFILLER fra Yachtcare er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri, epoxybaseret overfladefiller med en lav specifik vægt. På grund af den gode bearbejdelighed, førsteklasses slibbarhed og nem håndtering er spartelmassen ideel til brug på store overflader. EP LIGHTFILLER bruges til at udjævne ujævnheder og reparere områder over og under vand. Det kan anvendes på forskellige substrater som f.eks. GRP, stål, aluminium, krydsfiner eller kompositmaterialer.

Materialedata

Farve nuance: hvid (base) og grå (hærder)Blandingsforhold: base : hærder 1 : 1 efter vægt eller volumenStandardlagtykkelse: op til max. 1,0 cm TSD

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510663
 • Brand: Yachtcare
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Dækning: 3,3 m²/l ved 300 μm
 • Vægt: 1.4 kg
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad