Yachtcare

Elastisk hvid, 250 g

62,00 kr. (248.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Elastisk hvid, 250 g

FEW VT er en styrenfri, tokomponent polyester tegnings- og finspartelmasse. fint fyldstof. For professionelle malere og dekoratører opfylder denne spartelmasse de højeste krav til opfylder de højeste kvalitetskrav inden for professionel maling og lakering. Egnet til nivellering af små og større ujævnheder på stålplader og GRP-dele, Hurtig reparation af lokale skader på gelcoats af samme farve i områder, der er udsat for gelcoats på områder, der er udsat for vejrliget, eller på både i overvandsområder. Også velegnet til metal, GRP, træ og fyldte underlag. egnet.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530094
 • Brand: Yachtcare
 • Vægt: 250.0 g

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P305 VED KONTAKT MED ØJNENE:
 • P313 Søg lægehjælp.
 • P337 Ved vedvarende øjenirritation:
 • P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P403 Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad