Wilckens

Rustproof Metal Primer

349,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Rustproof Metal Primer

Wilckens Rustproof Metal Primer er baseret på syntetisk harpiks, er hurtigtørrende og har et lavt indhold af forurenende stoffer. Egnet til udendørs og indendørs brug. Indeholder rustforebyggende pigmenter. Til alle nye underlag af jern og stål.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 536722
 • Brand: Wilckens
 • Farve: rødbrun
 • Kapacitet: 2.5 l
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P370+P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad