Wilckens

CR Universal Primer

141,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

CR Universal Primer

Wilckens CR Universalgrund er en klorholdig gummibaseret antikorrosionsprimer til brug under og over vand på både af GRP, stål, træ og aluminium på lystbåde og både. Primeren kan overmales med alle kunstharpiksfarver og antifoulings. Den teoretiske dækning er ca. 7 m²/l ved 65

Egenskaber
 • Artikelnummer: 536715
 • Brand: Wilckens
 • Farve: grå
 • Kapacitet: 750.0 ml
 • Dækning: ca. 7 m²/l
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H362 Kan skade børn, der ammes.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P370+P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad