Wilckens

Bilge Paint

264,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Bilge Paint

Wilckens Bilge Paint er en 1-komponent maling baseret på modificerede alkydharpikser. Det er en holdbar og godt dækkende maling, især til lænseområder eller opbevaringsrum. Lænsefarven er kendetegnet ved at være særligt hurtigt tørrende: den er støvtør efter 3 timer.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 536706
 • Brand: Wilckens
 • Farve: RAL 9010 hvid
 • Farvekode: RAL 9010
 • Kapacitet: 750.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P370+P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad