West System

SIX10 fortykket epoxy

314,00 kr. (1652.63 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

SIX10 fortykket epoxy

Six10 fra West System er en fortykket 2-komponent epoxyharpiks, der "klæber" i en patron og derfor kan påføres lige så let som et 1-komponent produkt. Six10 passer ind i en standardpatronpresse. Den er alsidig: til forsegling, limning, laminering og sikrer rent arbejde. Forarbejdningstiden ved 21° C er 45 minutter, og hærdningen er sikret efter ca. 5-6 timer.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511737
 • Anvendelsesområde: til limning, til laminering, til forsegling
 • Brand: West System
 • Kapacitet: 190.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed! Fare!
 • Baggrund: GRP, Træ

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • Translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad