West System

G/flex - hård epoxy-reparationssystem, sæt 2

499,00 kr. (4228.81 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

G/flex - hård epoxy-reparationssystem, sæt 2

G/flex 650 er en hårdfør, alsidig flydende epoxy til holdbar, vandtæt limning af GRP, keramik, metal, plast, polyethylen og fugtigt træ, der er svært at limme.

G/flex er mere fleksibel end konventionelle epoxyer, men stærkere end lim og fugemasse. G/flex hærder under vand. G/flex er ideel til at binde en lang række forskellige materialer sammen 

og kan bruges sammen med de forskellige WEST SYSTEM-fyldstoffer. Den er fremragende til laminering på substrater, hvor der kræves større fleksibilitet, og hvor konventionelle epoxyer er for skøre.

G/flex blandes altid i forholdet 1:1 og har en arbejdstid på 45 minutter ved 22°C, og er fast efter 3-4 timer og hærdet 7-10 timer.


Indholdet af denne sætpakke:

118 ml harpiks, 118 ml hærder, 2 stk. genanvendelige rørepinde, 2 påfyldningssprøjter, 4 g fyldstof, 1 par beskyttelseshandsker, 4 stk. alkoholrengøringspuder, brugsanvisning på cd-rom.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511739
 • Brand: West System
 • Signal: Opmærksomhed! Fare!
 • Baggrund: GRP, Træ, Keramisk, Metal, Syntetisk

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • Translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad