West System

B-Pack epoxyharpiks 105/hærder 205

1.989,00 kr. (331.5 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 10.11.2022

Produktbeskrivelse

B-Pack epoxyharpiks 105/hærder 205

Denne pakke B fra West System består af West System Epoxy Resin 105 med Hardener 20/p>

West System 105 er en epoxyharpiks, som er grundmaterialet i West System-familien. Alle former for formler og blandinger er bygget op på dette grundmateriale. 

Harpiks 105 har et relativt højt flammepunkt og er fri for opløsningsmiddeldampe. Det er derfor mere sikkert at arbejde med end polyester. 

Vest System 205-hærderen er en standardhærder (hurtighærder

Dette er den mest anvendte. Den er særlig velegnet ved lave temperaturer for at opnå en hærdning ved stuetemperatur, der hurtigt udvikler sin styrke. Indhold: 6 kg.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510482
 • Brand: West System
 • Vægt: 6.0 kg
 • Signal: Opmærksomhed! Fare!
 • Baggrund: GRP, Træ

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
 • P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
 • P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • Translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad