TK Line

farvespray til drev

116,00 kr. (290.0 kr./l) (290.0 kr./l) (290.0 kr./l) (290.0 kr./l) (290.0 kr./l) (290.0 kr./l) (290.0 kr./l) (290.0 kr./l) (290.0 kr./l) (290.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

farvespray til drev

Snaptørrende spraymaling i dit drivsystems originale farve. Malingen er meget ridsefast og kan tåle temperaturer på op til 200TK malingspray bruges til professionel reparation af hækmotorer, påhængsmotorer og motorhjelme.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530075
 • Brand: TK Line
 • Farve: hvid
 • Kapacitet: 400.0 ml
 • Type: OMC Envirude Johnson
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad