THETFORD

AQUA RINSE Koncentrat Skyllevandstilsætningsstof, sanitetsvæske

166,00 kr. (221.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

AQUA RINSE Koncentrat Skyllevandstilsætningsstof, sanitetsvæske

THETFORD AQUA RINSE Concentrate Plus er et desinficerende og højkvalitets tilsætningsstof til skyllevand til toilettet om bord. Holder skyllevand og toiletskåle fri for aflejringer og ubehagelige lugte. Du skal blot fylde den i friskvandstanken. Sikrer langvarig renlighed og et højt hygiejneniveau. Med lavendelduft. Velegnet til toiletskåle af plast og keramik. Indhold: 0,75 liter.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 220776
 • Brand: THETFORD
 • Kapacitet: 0.75 l
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Datablad