THETFORD

AQUA KEM® Blue Concentrate Sanitetstilsætningsstof, sanitetsvæske

190,00 kr. (243.59 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

AQUA KEM® Blue Concentrate Sanitetstilsætningsstof, sanitetsvæske

THETFORD AQUA KEM® Blue Concentrate er et kraftigt sanitetsadditiv, der nedbryder fækalier og toiletpapir og effektivt undertrykker lugtgener. Forebygger aflejringer på indersiden af vandtanken. Må kun fyldes i spildevandstanken!

Egenskaber
 • Artikelnummer: 220777
 • Brand: THETFORD
 • Kapacitet: 0.78 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Datablad