Star brite

Vinyl Cleaner & Polish

190,00 kr. (380.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Vinyl Cleaner & Polish

 • rengør og fornyer vinylen - efterlader en dyb glans
 • giver langvarig beskyttelse mod nye smudsaflejringer og forhindrer skimmelpletter og misfarvning
 • gør vinylen vandtæt
 • Holder materialet blødt og smidigt, beskytter mod udtørring og revner

Brugsanvisning:  Overflade snavs og pletter skal fjernes på forhånd, hertil er Star brite® Vinyl Shampoo eller Star brite® Boot Shampoo særligt velegnet.

Ryst flasken godt - påfør produktet sparsomt med en blød håndskrubbepude eller en ren, tør klud. Gnid med jævne, cirkulære bevægelser for at opnå en ensartet dækning. Der kan være behov for flere behandlinger for at genoprette overfladen. Polér vinylen til en blank overflade med en anden ren, tør klud. Produktet holder din vinyl blød og smidig og forlænger dens levetid.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511315
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Syntetisk, vinyl

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad