Star brite

vinylbeskyttelse

190,00 kr. (380.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

vinylbeskyttelse

Beskytter og plejer vinyl-, gummi- og plastoverflader.

Begrænser ældning, revner, falmning og misfarvning af vinyloverflader.


 • Indhold: 500 ml.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510230
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Syntetisk, vinyl

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • EUH208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Datablad